HOTARARE nr. 1.012 din 9 septembrie 2009

HOTĂRÂRE nr. 1.012 din 9 septembrie 2009
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 977/2003 privind taxa pentru serviciul public de radiodifuziune
EMITENT:
GUVERNUL

PUBLICAT ÎN:
MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 15 octombrie 2009

Data Intrarii in vigoare: 15 Octombrie 2009
————————————————————————-

Forma consolidată valabilă la data de 03 Aprilie 2015

Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 15 Octombrie 2009 până la data selectată

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
ART. I

Hotărârea Guvernului nr. 977/2003 privind taxa pentru serviciul public de radiodifuziune, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 607 din 27 august 2003, cu completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 3, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 3. – (1) Persoanele juridice cu sediul în România, care se încadrează în categoria microîntreprinderilor, potrivit prevederilor art. 103 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să plătească pentru sediul social o taxă lunară pentru serviciul public de radiodifuziune, cu excepţia celor care şi-au suspendat activitatea, potrivit prevederilor legale.”
2. La articolul 3, după alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (1^1)-(1^3), cu următorul cuprins:
“(1^1) Pentru a fi exceptate de la plata taxei pentru serviciul public de radiodifuziune, persoanele juridice menţionate la alin. (1) au obligaţia de a depune la sediul Societăţii Române de Radiodifuziune o cerere însoţită de certificatul constatator emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului din care rezultă suspendarea activităţii.
(1^2) Pentru a putea beneficia în continuare de exceptarea de la plata taxei pentru serviciul public de radiodifuziune, persoanele juridice prevăzute la alin. (1) au obligaţia de a depune o nouă cerere însoţită de actele doveditoare corespunzătoare, cu cel puţin 15 zile înainte de data expirării perioadei de exceptare de la plata taxei.
(1^3) În situaţia în care termenul prevăzut la alin. (1^2) este depăşit, persoanele juridice în cauză sunt obligate la plata taxei pentru serviciul public de radiodifuziune, începând cu luna următoare celei în care expiră exceptarea, cu excepţia cazului în care, după această perioadă, intervine dizolvarea.”
ART. II

Hotărârea Guvernului nr. 977/2003 privind taxa pentru serviciul public de radiodifuziune, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 607 din 27 august 2003, cu completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemnează:
───────────────
Secretarul general al Guvernului,
Daniela Nicoleta Andreescu
Ministrul finanţelor publice,
Gheorghe Pogea

Bucureşti, 9 septembrie 2009.
Nr. 1.012.
_________

Call Now Button